ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿ


  • ಮನೆ
  • /
  • ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆರ್

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆರ್

ಬಯೋಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಾಕ್ ಭಾಷಾ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಇಮೇಲ್: srinistats.4@gmail.com

ಫೋನ್ ಕಛೇರಿ: 2502268

  • ಬಯೋಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್
  •  ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು