ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


ಡಾ. ಸಂತೋಷ್ ಎಂ

ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು

AIISH, ಮೈಸೂರು- 570 006

Tel: 91-0821-2502165/ 2502523

e-mail: aiish.academic@gmail.com

ಡಾ.ಜೆ.ಎಸ್.ಜಯಶಂಕರ ರಾವ್

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್

AIISH, ಮೈಸೂರು - 570 006

Tel: 91-0821-2502164

Email id: jadhavjsrao@aiishmysore.in

ಡಾ. ಮಂಜುಶ್ರೀ ಎಸ್ ಪಿ

ಸಹಾಯಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್

AIISH, ಮೈಸೂರು - 570 006

Tel: 91-0821-2502162

Email: aiish.asstregistrar@gmail.com

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಎಸ್

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರೇಡ್ II

AIISH, ಮೈಸೂರು - 570 006

Tel: 0821-2502177

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ. ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಸಾದ್

ಸಹಾಯಕ ಗ್ರೇಡ್ II

AIISH, ಮೈಸೂರು - 570 006

Tel: 91-0821-2502594

ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿ ಪವಿತ್ರ

ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ III

AIISH, ಮೈಸೂರು - 570 006

Tel: 0821-2502228

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಿ ತುಳಸಮ್ಮ

MTS

AIISH, ಮೈಸೂರು- 570 006

Tel: 0821-2502163