ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ


ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಚ್)
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ನವದೆಹಲಿ - 110 108
ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಥವಾ ಅವರ ನಾಮಿನಿ)
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ನಿರ್ಮಾಣ್ ಭವನ
ನವದೆಹಲಿ - 110 108
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (FA) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ನವದೆಹಲಿ - 110 108
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಚ್) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ನವದೆಹಲಿ - 110 108
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 001
ಸದಸ್ಯ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ
ಮೈಸೂರು