ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿ


  • ಮನೆ
  • /
  • ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಶ್ರೀಯಾ ಡಿ.

ಭಾಷಾ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಾಕ್ ಭಾಷಾ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಇಮೇಲ್: nagashreya94@gmail.com

ಫೋನ್ ಕಛೇರಿ: 2502520

  • ವಯಸ್ಕರ ಭಾಷಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು
  • ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಫೇಜಿಯಾ