ಔಟ್ರೀಚ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು


  • ಮನೆ
  • ಔಟ್ರೀಚ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಪ್ರಕಾಶನ ವಿಭಾಗ/ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.
ಸಂವಹನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ